SaveText.Ru

Без имени
 1. Const PROJECT_NAME = "NoSubtotals"
 2.  
 3. Public Sub KillSubtotals()
 4. Dim pt As PivotTable
 5. Dim pf As PivotField
 6. On Error Resume Next
 7. For Each pt In ActiveSheet.PivotTables
 8.     For Each pf In pt.PivotFields
 9.       pf.Subtotals(1) = False
 10.     Next pf
 11.     With pt
 12.         .InGridDropZones = True
 13.         .RowAxisLayout xlTabularRow
 14.         .HasAutoFormat = False
 15.     End With
 16. Next pt
 17. End Sub
 18.  
 19. Public Sub ListForSqlQuery()
 20. ' äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàáîòàòü ñ áóôåðîì
 21. ' â ðåäàêòîð êîäà ... ìåíþ - tools->references ... â äèàëîãå êëèê ïî êíîïêå browse ...
 22. ' íàõîäèì fm20.dll â ïàïêå system32 ... îòêðûòü ... â ñïèñêå äîëæíî äîáàâèòüñÿ ...
 23. ' ìàêðîñîôò ôîðìñ 2.0 ëèáðàðè îáúåêò ... ñòàâèì ãàëî÷êó (õîòÿ îíà äîëæíà ïîñòàâèòüñÿ ñàìà) ... îê
 24. If Workbooks.Count > 0 Then
 25.     Dim ab As Workbook, WS As Worksheet
 26.     Dim n As Long, r0 As Long, c0 As Long, i As Long
 27.     Dim S As String ' ðàçäåëèòåëü
 28.     Dim O As String ' îáîñîáëÿòåëü
 29.     Dim T As String ' èòîã
 30.     Dim V As String ' ñêëåèâàåìîå íåèçâåñòíîå
 31.     Dim Clp As New DataObject
 32.        
 33.     Set ab = ActiveWorkbook
 34.     Set WS = ActiveSheet
 35.    
 36.     S = ","
 37.     O = "'"
 38.     Dim fst_r, fst_c, last As Long
 39.     last = 0
 40.     For Each cell In Selection
 41.         last = last + 1
 42.         If last = 1 Then
 43.             fst_r = cell.Row
 44.             fst_c = cell.Column
 45.         End If
 46.        
 47.     Next cell
 48.    
 49.     r0 = fst_r ' ïåðâàÿ ñòðîêà ñ äàííûìè
 50.     c0 = fst_c ' êîëîíêà ñ äàííûìè
 51.     last = last + r0 - 1 ' ïîñëåäíÿÿ êîëîíêà
 52.  
 53.     ' ñêëåèâàåì
 54.     T = ""
 55.     For i = r0 To last
 56.         V = WS.Cells(i, c0).Value
 57.         T = T & O & V & O & IIf(i = last, "", S)
 58.     Next i
 59.    
 60.     Clp.SetText (T)
 61.     Clp.PutInClipboard
 62. End If
 63. End Sub
 64.  
 65. 'îòïðàâèòü ñîîáùåíèå â Outlook
 66. Sub CreateOutlookMail()
 67.  
 68. Dim olApp As Object 'Outlook.Application
 69. Dim olMailMessage As Object 'Outlook.MailItem
 70. Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
 71. usern = Environ("USERNAME")
 72. Dim pat As String
 73.  
 74. pat = "E:temp_outlook"
 75. If Dir(pat, vbDirectory) = "" Then MkDir (pat)
 76. ChDir pat
 77.  
 78.     Dim sFileName As String
 79.     sFileName = pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name    'èìÿ ôàéëà äëÿ óäàëåíèÿ
 80.     If Dir(sFileName, 16) <> "" Then Kill sFileName    'óäàëÿåì ôàéë
 81. a = 0
 82.  
 83. 'BaseName = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(ActiveWorkbook)
 84. b = Application.ActiveWorkbook.Name
 85. a = InStr(b, ".xls")
 86. If a = 0 Then
 87. ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:= _
 88.     pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name & ".xlsx"
 89.     file_name = pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name & ".xlsx"
 90. Else:
 91. ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:= _
 92.     pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name
 93.     file_name = pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name
 94. End If
 95. ' ñîáèðàåì ñîîáùåíèå
 96.  
 97. 'olApp.inspectors
 98.  
 99. Set olMailMessage = olApp.CreateItem(olMailItem)
 100. With olMailMessage
 101.     .Subject = Application.ActiveWorkbook.Name
 102.     .Body = "Äîáðûé äåíü." _
 103.     & Chr(13) & _
 104.     "Âî âëîæåíèè."
 105.     .Attachments.Add file_name, olByReference
 106.     .Display
 107. End With
 108. Set olMailMessage = Nothing
 109. Set olApp = Nothing
 110.  
 111. 'óäàëÿåì ôàéë
 112. Kill file_name
 113.  
 114. End Sub
 115.  
 116. 'ñîçäàåì ñîîáùåíèå â Outlook
 117. Sub CreateOutlook()
 118.  
 119. Dim olApp As Object 'Outlook.Application
 120. Dim olMailMessage As Object 'Outlook.MailItem
 121. Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
 122. usern = Environ("USERNAME")
 123. Dim pat As String
 124.  
 125.  
 126. Set olMailMessage = olApp.CreateItem(olMailItem)
 127. With olMailMessage
 128.     .Subject = "" 'Application.ActiveWorkbook.Name
 129.     .Body = "Äîáðûé äåíü." _
 130.     & Chr(13) & Chr(13)
 131.     .Display
 132. End With
 133.  
 134. Set olMailMessage = Nothing
 135. Set olApp = Nothing
 136.  
 137. End Sub
 138.  
 139.  
 140.  
 141. Sub InsertInOutlook()
 142.  
 143. Dim olApp As Object 'Outlook.Application
 144. Dim olMailMessage As Object 'Outlook.MailItem
 145. Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
 146. usern = Environ("USERNAME")
 147. Dim pat As String
 148. On Error Resume Next: Err.Clear
 149. pat = "E:temp_outlook"
 150. If Dir(pat, vbDirectory) = "" Then MkDir (pat)
 151. ChDir pat
 152.  
 153.     Dim sFileName As String
 154.     sFileName = pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name    'èìÿ ôàéëà äëÿ óäàëåíèÿ
 155.     If Dir(sFileName, 16) <> "" Then Kill sFileName    'óäàëÿåì ôàéë
 156. a = 0
 157.  
 158. 'BaseName = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(ActiveWorkbook)
 159. b = Application.ActiveWorkbook.Name
 160. a = InStr(b, ".xls")
 161. If a = 0 Then
 162. ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:= _
 163.     pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name & ".xlsx"
 164.     file_name = pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name & ".xlsx"
 165. Else:
 166. ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:= _
 167.     pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name
 168.     file_name = pat & "" & Application.ActiveWorkbook.Name
 169. End If
 170. ' ñîáèðàåì ñîîáùåíèå
 171.  
 172. 'olApp.inspectors
 173.  
 174. Set olMailMessage = olApp.ActiveInspector
 175. With olMailMessage.currentitem
 176.     .Attachments.Add file_name, olByReference
 177.     .Display
 178. End With
 179. Set olMailMessage = Nothing
 180. Set olApp = Nothing
 181.  
 182. 'óäàëÿåì ôàéë
 183. Kill file_name
 184.  
 185.  
 186. End Sub
 187.  
 188.  
 189. Sub ScreenShot()
 190.    
 191.     'Selection.CopyPicture Appearance:=xlPrinter, Format:=xlPicture
 192.     Selection.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
 193. End Sub
 194.  
 195.  
 196. Public Sub copy_insert_sql()
 197.  
 198. ' äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàáîòàòü ñ áóôåðîì
 199. ' â ðåäàêòîð êîäà ... ìåíþ - tools->references ... â äèàëîãå êëèê ïî êíîïêå browse ...
 200. ' íàõîäèì fm20.dll â ïàïêå system32 ... îòêðûòü ... â ñïèñêå äîëæíî äîáàâèòüñÿ ...
 201. ' ìàêðîñîôò ôîðìñ 2.0 ëèáðàðè îáúåêò ... ñòàâèì ãàëî÷êó (õîòÿ îíà äîëæíà ïîñòàâèòüñÿ ñàìà) ... îê
 202. Dim Clp As New DataObject
 203. Dim sql As String
 204. Dim c As Range
 205. Dim sql_start As Variant
 206. Dim clm As Integer
 207. Dim poz_c As Integer
 208. Dim check As Variant
 209. Dim rw As Integer
 210. Dim cel As Integer
 211. Set Clp = New DataObject  'Äëÿ ðàáîòû ñ áóôåðîì
 212. poz_c = 0       'ñ÷åò÷èê äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîâîé ñòðîêè
 213. check = 0       'ñ÷åò÷èê äëÿ îïðåäåëåíèå íîâîé íå ïåðâîé ñòðîêè
 214.  
 215. rw = Selection.Rows.Count       'Êîë-âî âûáðàííûõ ñòðîê
 216. clm = Selection.Columns.Count   'Êîë-âî âûáðàííûõ ñòîëáöîâ
 217. sql_start = ""
 218.  
 219. For Each c In Selection.Cells       ' Öèêë ïî âûáðàííûì ÿ÷åéêàì
 220. If poz_c = 0 And check = 0 Then     ' Åñëè ïåðâàÿ ñòðîêà
 221. sql_start = sql_start & "values ("
 222. End If
 223. If poz_c = 0 And check <> 0 Then    'Åñëè íîâàÿ ñòðîêà, íî íå ïåðâàÿ
 224. sql_start = sql_start & ", ("
 225. End If
 226.  
 227.    poz_c = poz_c + 1
 228.    check = check + 1
 229.    If poz_c <> clm Then
 230.    
 231.     sql = c.Cells(1, 1).Value
 232.         If IsNumeric(c.Cells(1, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå ÷èñëîâîå, ìåíÿåì çàðÿòóþ íà òî÷êó
 233.             sql = Replace(sql, ",", ".")
 234.         End If
 235.        
 236.         If IsDate(c.Cells(1, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå äàòû, ìåíÿåì ôîðìàò äëÿ sql
 237.             sql = Format(sql, "yyyy-mm-dd")
 238.         End If
 239.     sql_start = sql_start & "'" & sql & "',"
 240.     Else
 241.     poz_c = 0
 242.     sql = c.Cells(1, 1).Value
 243.         If IsNumeric(c.Cells(1, 1).Value) Then   'Åñëè çíà÷åíèå ÷èñëîâîå, ìåíÿåì çàðÿòóþ íà òî÷êó
 244.     sql = Replace(sql, ",", ".")
 245.         End If
 246.         If IsDate(c.Cells(1, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå äàòû, ìåíÿåì ôîðìàò äëÿ sql
 247.             sql = Format(sql, "yyyy-mm-dd")
 248.         End If
 249.     sql_start = sql_start & "'" & sql & "')" & vbNewLine
 250.     End If
 251.  
 252. Next
 253. 'MsgBox sql_start
 254. ' d.SetText strTest
 255.  
 256.  Clp.SetText (sql_start)
 257.     Clp.PutInClipboard
 258.  
 259. End Sub
 260.  
 261.  
 262. Public Sub create_table_sql()
 263.  
 264. ' äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàáîòàòü ñ áóôåðîì
 265. ' â ðåäàêòîð êîäà ... ìåíþ - tools->references ... â äèàëîãå êëèê ïî êíîïêå browse ...
 266. ' íàõîäèì fm20.dll â ïàïêå system32 ... îòêðûòü ... â ñïèñêå äîëæíî äîáàâèòüñÿ ...
 267. ' ìàêðîñîôò ôîðìñ 2.0 ëèáðàðè îáúåêò ... ñòàâèì ãàëî÷êó (õîòÿ îíà äîëæíà ïîñòàâèòüñÿ ñàìà) ... îê
 268. Dim Clp As New DataObject
 269. Dim sql As String
 270. Dim c As Range
 271. Dim sql_start As Variant
 272. Dim clm As Integer
 273. Dim poz_c As Integer
 274. Dim cel As Integer
 275. Dim Db As String, t_n As String
 276. Set Clp = New DataObject  'Äëÿ ðàáîòû ñ áóôåðîì
 277. poz_c = 0       'ñ÷åò÷èê äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîâîé ñòðîêè
 278. Db = InputBox("Ââåäèòå èìÿ ÁÄ:", "ÈÌß ÁÄ")
 279. t_n = InputBox("Ââåäèòå èìÿ òàáëèöû:", "ÈÌß ÒÀÁËÈÖÛ")
 280. clm = Selection.Columns.Count   'Êîë-âî âûáðàííûõ ñòîëáöîâ
 281.  
 282. sql_start = "create table " & Db & ".dbo." & t_n & vbNewLine & " (" & vbNewLine
 283.  
 284. For Each c In Selection.Columns       ' Öèêë ïî âûáðàííûì ÿ÷åéêàì
 285. poz_c = poz_c + 1
 286.     sql = c.Cells(1, 1).Value
 287.    
 288.    
 289.    
 290.    If poz_c <> clm And poz_c <> 1 Then
 291.            
 292.             If IsNumeric(c.Cells(2, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå ÷èñëîâîå, òèï äàííûõ decimal (18,2)
 293.                 If (c.Cells(2, 1).Value) = CInt(c.Cells(2, 1).Value) Then
 294.                  sql = ", " & sql & " int" & vbNewLine
 295.                     Else
 296.                 sql = ", " & sql & " real" & vbNewLine
 297.                     End If
 298.             ElseIf IsDate(c.Cells(2, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå äàòû, òèï äàííûõ date
 299.                 sql = ", " & sql & " date" & vbNewLine
 300.                
 301.             Else: sql = ", " & sql & " nvarchar (64)" & vbNewLine
 302.             End If
 303.            
 304.     ElseIf poz_c = 1 Then
 305.            
 306.             If IsNumeric(c.Cells(2, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå ÷èñëîâîå, òèï äàííûõ decimal (18,2)
 307.                 If (c.Cells(2, 1).Value) = CInt(c.Cells(2, 1).Value) Then
 308.                  sql = "  " & sql & " int" & vbNewLine
 309.                     Else
 310.                 sql = "  " & sql & " real" & vbNewLine
 311.                     End If
 312.             ElseIf IsDate(c.Cells(2, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå äàòû, òèï äàííûõ date
 313.                 sql = "  " & sql & " date" & vbNewLine
 314.                
 315.             Else: sql = "  " & sql & " nvarchar (64)," & vbNewLine
 316.             End If
 317.            
 318.     Else:
 319.                If IsNumeric(c.Cells(2, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå ÷èñëîâîå, òèï äàííûõ decimal (18,2)
 320.                 sql = ", " & sql & " real" & vbNewLine & ")"
 321.                    
 322.             ElseIf IsDate(c.Cells(2, 1).Value) Then  'Åñëè çíà÷åíèå äàòû, òèï äàííûõ date
 323.                 sql = ", " & sql & " date" & vbNewLine & ")"
 324.                
 325.             Else: sql = ", " & sql & " nvarchar (64)" & vbNewLine & ")"
 326.             End If
 327.     End If
 328. sql_start = sql_start & sql
 329. Next
 330. 'MsgBox sql_start
 331. ' d.SetText strTest
 332.  
 333.  Clp.SetText (sql_start)
 334.     Clp.PutInClipboard
 335.  
 336. End Sub
 337.  
 338.  
 339.  
 340. 'äîáàâëåíèå êíîïêè
 341. Function Add_Control(ByRef Comm_Bar, ByVal ControlType As CONTROL_TYPES, ByVal B_Face As Integer, _
 342.                      ByVal On_Action As String, ByVal B_Caption As String, _
 343.                      Optional ByVal Button_Style As MsoButtonStyle = msoButtonIcon, _
 344.                      Optional ByVal Begin_Group As Boolean = False, _
 345.                      Optional Tag As String = "") As CommandBarControl
 346.     ' äîáàâëÿåò êîíòðîëû â ìåíþ Comm_Bar, âîçâðàùàåò ññûëêó íà ñîçäàííûé ïóíêò ìåíþ
 347.     On Error Resume Next
 348.     Set Add_Control = Comm_Bar.Controls.Add(Type:=ControlType, Temporary:=True)    ' ñîçäà¸ì íîâûé êîíòðîë
 349.     With Add_Control
 350.         If B_Face > 0 And ControlType = ct_BUTTON Then .FaceId = B_Face    ' íàçíà÷àåì êíîïêå èêîíêó
 351.         .Tag = Tag: .OnAction = On_Action: .Caption = B_Caption    ' ïàðàìåòðû êîíòðîëà
 352.         .BeginGroup = Begin_Group    ' äîáàâëÿåì ðàçäåëèòåëü (ïðè íåîáõîäèìîñòè)
 353.         If ControlType = ct_BUTTON Then .Style = Button_Style
 354.     End With
 355. End Function
 356.  
 357. 'ïîëó÷åíèå ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ
 358. Function GetCommandBar(ByVal CommandBarName As String, Optional ByVal Clean As Boolean = False, _
 359.                        Optional ByVal Position As MsoBarPosition = msoBarFloating) As CommandBar
 360.     On Error Resume Next: Err.Clear
 361.     ' ïîëó÷àåì ññûëêó íà ïîëüçîâàòåëüñêóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ
 362.     Set GetCommandBar = Application.CommandBars(CommandBarName)
 363.     If Err.Number Then    ' åñëè ïàíåëü íå íàéäåíà - ñîçäà¸ì å¸
 364.         Set GetCommandBar = Application.CommandBars.Add(CommandBarName, Position, False, True)
 365.     End If
 366.     If Clean Then    ' ïåðåáèðàåì íà íåé âñå ýëåìåíòû, è óäàëÿåì èõ
 367.         For Each cbc In GetCommandBar.Controls: cbc.Delete: Next
 368.     End If
 369.     GetCommandBar.Visible = True    ' îòîáðàæàåì ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ
 370. End Function
 371.  
 372. 'óäàëåíèå ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ
 373. Sub KickWorkPanel()
 374.     GetCommandBar PROJECT_NAME, True
 375. End Sub
 376.  
 377. 'ñîçäàíèå ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ
 378. Sub CreateWorkPanel()
 379.  
 380.     On Error Resume Next: Application.ScreenUpdating = False
 381.     ' ïîëó÷àåì ññûëêó íà ïîëüçîâàòåëüñêóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ
 382.     Set AddinMenu = GetCommandBar(PROJECT_NAME, True)
 383.  
 384.     ' äîáàâëåíèå íîâûõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ íà ïàíåëü
 385.     Add_Control AddinMenu, ct_BUTTON, 1099, "mainSubtotals.KillSubtotals", "Óáðàòü èòîãè", msoButtonIconAndCaption, True
 386.     Add_Control AddinMenu, ct_BUTTON, 1087, "mainSubtotals.ListForSqlQuery", "Cêîïèðîâàòü äëÿ SQL", msoButtonIconAndCaption, True
 387.     Add_Control AddinMenu, ct_BUTTON, 24, "mainSubtotals.CreateOutlook", "Ñîçäàòü ñîîáùåíèå", msoButtonIconAndCaption, True
 388.     Add_Control AddinMenu, ct_BUTTON, 1104, "mainSubtotals.CreateOutlookMail", "Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå", msoButtonIconAndCaption, True
 389.     Add_Control AddinMenu, ct_BUTTON, 258, "mainSubtotals.InsertInOutlook", "Âëîæèòü ôàéë â ïèñüìî", msoButtonIconAndCaption, True
 390.     Add_Control AddinMenu, ct_BUTTON, 280, "mainSubtotals.ScreenShot", "Ñêðèíøîò îáëàñòè", msoButtonIconAndCaption, True
 391.     Add_Control AddinMenu, ct_BUTTON, 51, "mainSubtotals.copy_insert_sql", "Âñòàâèòü â SQL", msoButtonIconAndCaption, True
 392.     Add_Control AddinMenu, ct_BUTTON, 52, "mainSubtotals.create_table_sql", "Ñîçäàòü òàáëèöó SQL", msoButtonIconAndCaption, True
 393.  
 394.  
 395.  
 396. End Sub
 397.  
 398.  
 399.  

Share with your friends:

Print