SaveText.Ru

Untitled
  1. https://bom.to/oS0fMV Target : 24-44, Cambodia. Tin nhắn tự động bên ads để câu đầu là SOKANY MAGIC HAND?. 2 câu hỏi ở dưới lần lượt là " HM?" và "FREESHIP?" câu 3 xóa đi.
  2. https://bom.to/0axawc .Target: 24-50.Cambodia.  Tin nhắn tự động bên ads để câu đầu là Magic stick? 2 câu hỏi ở dưới lần lượt là  " HM?" và "FREESHIP?" câu 3 xóa đi.

Share with your friends:

Print