SaveText.Ru

Untitled
 1. camp 1 : shop mắt kính
 2. facebook.com/1587332908153867/videos/1180196889062207/
 3. nam 23-49
 4. thiết bị : di động
 5. bảng tin + mess
 6. 100m/ ngày
 7. set hằng ngày
 8.  
 9. camp 2 : shop kính cao cấp
 10. facebook.com/2431360126950426/videos/4033368250056727
 11. nam 23-49
 12. thiết bị : di động
 13. bảng tin + mess
 14. 100m/ ngày
 15. set hằng ngày
 16.  
 17. camp 3 : shop mắt kính cao cấp
 18. facebook.com/2311435875777915/videos/435322837684220
 19. nam 22-50
 20. thiết bị : di động
 21. bảng tin + mess
 22. 100m/ ngày
 23. set hằng ngày
 24.  
 25. camp 4 : shop thời trang nam 2
 26. https://www.facebook.com/1573293256219367/videos/247024787020833
 27. nam 22-48
 28. thiết bị : di động
 29. bảng tin + mess
 30. 100m/ ngày
 31. set hằng ngày
 32.  
 33. camp 5 : Quần áo nam
 34. facebook.com/571034226300382/videos/1610795969113599/?business_id=198235828710097
 35. nam nữ 20-45
 36. thiết bị : di động
 37. bảng tin + mess
 38. 100m/ ngày
 39. set hằng ngày

Share with your friends:

Print