SaveText.Ru

itvnua95
 1. <?php
 2.  
 3. namespace AppHttpControllers;
 4.  
 5. use IlluminateHttpRequest;
 6. use Cart,Auth,Mail;
 7. use AppModelsOrder;
 8. use AppModelsOrderDetail;
 9. use AppModelsUser;
 10. use AppModelsVnpay;
 11. use AppNotificationscheckoutNoti;
 12. use CarbonCarbon;
 13.  
 14. class VnpayController extends Controller
 15. {
 16.     public function vnpay(){
 17.         $couponId = session()->get('coupon')['couponId'] ?? 0;
 18.         $discount = session()->get('coupon')['discount'] ?? 0;
 19.         $newtotal = (Cart::total() - $discount);
 20.         $content = Cart::content();
 21.         $total = Cart::total();
 22.         return view('frontend.vnpay_index',compact('content','total'))->with([
 23.             'couponId' => $couponId,
 24.             'discount' => $discount,
 25.             'newtotal' => $newtotal
 26.         ]);
 27.     }
 28.     public function create_vnpay(Request $req){
 29.         $valid = array('code' => false, 'messages' => array());
 30.         if($req->city==NULL){
 31.             $valid['code'] = false;
 32.             $valid['messages'] = "Vui lòng nhập thành phố";
 33.             return json_encode(array(
 34.                 'valid' => $valid
 35.             ));
 36.         }
 37.         if($req->district==NULL){
 38.             $valid['code'] = false;
 39.             $valid['messages'] = "Vui lòng nhập quận huyện";
 40.             return json_encode(array(
 41.                 'valid' => $valid
 42.             ));
 43.         }
 44.         if($req->address==NULL){
 45.             $valid['code'] = false;
 46.             $valid['messages'] = "Vui lòng nhập địa chỉ";
 47.             return json_encode(array(
 48.                 'valid' => $valid
 49.             ));
 50.         }
 51.         if($req->note==NULL){
 52.             $valid['code'] = false;
 53.             $valid['messages'] = "Vui lòng nhập nội dung thanh toán";
 54.             return json_encode(array(
 55.                 'valid' => $valid
 56.             ));
 57.         }
 58.        
 59.         $totalMoney = str_replace('.', '', Cart::total());
 60.         $orderId = Order::insertGetId([
 61.             'email' => $req->email,
 62.             'user_id' => Auth::user()->id,
 63.             'total' => ((int)$totalMoney - $discount = session()->get('coupon')['discount']) ?? (int)$totalMoney,
 64.             'note' => $req->note,
 65.             'phone' => $req->phone,
 66.             'city_id' => $req->city,
 67.             'district_id' => $req->district,
 68.             'address' => $req->address,
 69.             'payment_method' => 'atm',
 70.             'payment' => 'Chưa thanh toán',
 71.             'coupon_id' => $couponId = session()->get('coupon')['couponId'] ?? NULL,
 72.             'created_at' => Carbon::now(),
 73.             'updated_at' => Carbon::now()
 74.         ]);
 75.        
 76.         if ($orderId) {
 77.             $content = Cart::content();
 78.             foreach ($content as $item)
 79.             {
 80.                 OrderDetail::insert([
 81.                 'order_id' => $orderId,
 82.                 'product_id' => $item->id,
 83.                 'qty' => $item->qty,
 84.                 'size_id' => $item->options->size,
 85.                 'price' => $item->options->price_old,
 86.                 'price_sale' => $item->options->sale,
 87.                 'created_at' => Carbon::now(),
 88.                 'updated_at' => Carbon::now()
 89.                 ]);
 90.             }
 91.         }
 92.         //Sau khi xu ly xong
 93.         error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED);
 94.         /**
 95.          * Description of vnpay_ajax
 96.          *
 97.          * @author xonv
 98.          */
 99.         $vnp_TmnCode = "UDOPNWS1"; //Mã website tại VNPAY
 100.         $vnp_HashSecret = "EBAHADUGCOEWYXCMYZRMTMLSHGKNRPBN"; //Chuỗi bí mật
 101.         $vnp_Url = "http://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html";
 102.         $vnp_Returnurl = "http://localhost/lavoro56/gio-hang/thanh-toan-atm/vnpay-return";
 103.  
 104.         //$vnp_TxnRef = $_POST['order_id']; //Mã đơn hàng. Trong thực tế Merchant cần insert đơn hàng vào DB và gửi mã này sang VNPAY
 105.         //$vnp_OrderInfo = $_POST['order_desc'];
 106.         $vnp_OrderType = $_POST['order_type'];
 107.  
 108.         $vnp_Amount = (((int)$totalMoney - $discount = session()->get('coupon')['discount']) ?? (int)$totalMoney) *100;
 109.        
 110.         $vnp_Locale = $_POST['language'];
 111.         $vnp_BankCode = $_POST['bank_code'];
 112.         $vnp_IpAddr = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 113.  
 114.         $inputData = array(
 115.             "vnp_Version" => "2.0.0",
 116.             "vnp_TmnCode" => $vnp_TmnCode,
 117.             "vnp_Amount" => $vnp_Amount,
 118.             "vnp_Command" => "pay",
 119.             "vnp_CreateDate" => date('YmdHis'),
 120.             "vnp_CurrCode" => "VND",
 121.             "vnp_IpAddr" => $vnp_IpAddr,
 122.             "vnp_Locale" => $vnp_Locale,
 123.             "vnp_OrderInfo" => $req->note,
 124.             "vnp_OrderType" => $vnp_OrderType,
 125.             "vnp_ReturnUrl" => $vnp_Returnurl,
 126.             "vnp_TxnRef" => $orderId
 127.         );
 128.  
 129.         if (isset($vnp_BankCode) && $vnp_BankCode != "") {
 130.             $inputData['vnp_BankCode'] = $vnp_BankCode;
 131.         }
 132.         ksort($inputData);
 133.         $query = "";
 134.         $i = 0;
 135.         $hashdata = "";
 136.         foreach ($inputData as $key => $value) {
 137.             if ($i == 1) {
 138.                 $hashdata .= '&' . $key . "=" . $value;
 139.             } else {
 140.                 $hashdata .= $key . "=" . $value;
 141.                 $i = 1;
 142.             }
 143.             $query .= urlencode($key) . "=" . urlencode($value) . '&';
 144.         }
 145.  
 146.         $vnp_Url = $vnp_Url . "?" . $query;
 147.         if (isset($vnp_HashSecret)) {
 148.            // $vnpSecureHash = md5($vnp_HashSecret . $hashdata);
 149.             $vnpSecureHash = hash('sha256', $vnp_HashSecret . $hashdata);
 150.             $vnp_Url .= 'vnp_SecureHashType=SHA256&vnp_SecureHash=' . $vnpSecureHash;
 151.         }
 152.         $returnData = array('code' => '00'
 153.             , 'message' => 'success'
 154.             , 'data' => $vnp_Url);
 155.         echo json_encode($returnData);
 156.     }
 157.  
 158.     public function vnpay_ipn(){
 159.  
 160.         /*
 161.          * IPN URL: Ghi nhận kết quả thanh toán từ VNPAY
 162.          * Các bước thực hiện:
 163.          * Kiểm tra checksum
 164.          * Tìm giao dịch trong database
 165.          * Kiểm tra tình trạng của giao dịch trước khi cập nhật
 166.          * Cập nhật kết quả vào Database
 167.          * Trả kết quả ghi nhận lại cho VNPAY
 168.          */
 169.  
 170.         $vnp_TmnCode = "UDOPNWS1"; //Mã website tại VNPAY
 171.         //dd($vnp_TmnCode);
 172.         $vnp_HashSecret = "EBAHADUGCOEWYXCMYZRMTMLSHGKNRPBN"; //Chuỗi bí mật
 173.         $vnp_Url = "http://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html";
 174.         $vnp_Returnurl = "http://localhost/lavoro56/gio-hang/thanh-toan-atm/vnpay-return";
 175.         $inputData = array();
 176.         $returnData = array();
 177.         $data = $_REQUEST;
 178.         foreach ($data as $key => $value) {
 179.             if (substr($key, 0, 4) == "vnp_") {
 180.                 $inputData[$key] = $value;
 181.             }
 182.         }
 183.  
 184.         $vnp_SecureHash = $inputData['vnp_SecureHash'];
 185.         unset($inputData['vnp_SecureHashType']);
 186.         unset($inputData['vnp_SecureHash']);
 187.         ksort($inputData);
 188.         $i = 0;
 189.         $hashData = "";
 190.         foreach ($inputData as $key => $value) {
 191.             if ($i == 1) {
 192.                 $hashData = $hashData . '&' . $key . "=" . $value;
 193.             } else {
 194.                 $hashData = $hashData . $key . "=" . $value;
 195.                 $i = 1;
 196.             }
 197.         }
 198.         //$vnpayEmail = $inputData['vnp_Email'];
 199.         $vnpTranId = $inputData['vnp_TransactionNo']; //Mã giao dịch tại VNPAY
 200.         $vnp_BankCode = $inputData['vnp_BankCode']; //Ngân hàng thanh toán
 201.         //$secureHash = md5($vnp_HashSecret . $hashData);
 202.         $secureHash = hash('sha256',$vnp_HashSecret . $hashData);
 203.         $Status = 0;
 204.         $orderId = $inputData['vnp_TxnRef'];
 205.  
 206.         try {
 207.             //Check Orderid    
 208.             //Kiểm tra checksum của dữ liệu
 209.             if ($secureHash == $vnp_SecureHash) {
 210.                 //Lấy thông tin đơn hàng lưu trong Database và kiểm tra trạng thái của đơn hàng, mã đơn hàng là: $orderId            
 211.                 //Việc kiểm tra trạng thái của đơn hàng giúp hệ thống không xử lý trùng lặp, xử lý nhiều lần một giao dịch
 212.                 //Giả sử: $order = mysqli_fetch_assoc($result);  
 213.                 $order = NULL;
 214.                 if ($order != NULL) {
 215.                     if ($order["Status"] != NULL && $order["Status"] == 0) {
 216.                         if ($inputData['vnp_ResponseCode'] == '00') {
 217.                             $Status = 1;
 218.                         } else {
 219.                             $Status = 2;
 220.                         }
 221.                         //Cài đặt Code cập nhật kết quả thanh toán, tình trạng đơn hàng vào DB
 222.                         //
 223.                         //
 224.                         //
 225.                         //Trả kết quả về cho VNPAY: Website TMĐT ghi nhận yêu cầu thành công                
 226.                         $returnData['RspCode'] = '00';
 227.                         $returnData['Message'] = 'Confirm Success';
 228.                     } else {
 229.                         $returnData['RspCode'] = '02';
 230.                         $returnData['Message'] = 'Order already confirmed';
 231.                     }
 232.                 } else {
 233.                     $returnData['RspCode'] = '01';
 234.                     $returnData['Message'] = 'Order not found';
 235.                 }
 236.             } else {
 237.                 $returnData['RspCode'] = '97';
 238.                 $returnData['Message'] = 'Chu ky khong hop le';
 239.             }
 240.         } catch (Exception $e) {
 241.             $returnData['RspCode'] = '99';
 242.             $returnData['Message'] = 'Unknow error';
 243.         }
 244.         //Trả lại VNPAY theo định dạng JSON
 245.         echo json_encode($returnData);
 246.     }
 247.  
 248.     public function vnpay_return(Request $req){
 249.         if ($req->vnp_ResponseCode == '00') {
 250.             $orderId = $req->vnp_TxnRef;
 251.             Vnpay::insert([
 252.                 'order_id' => $orderId,
 253.                 'bank_code' => $req->vnp_BankCode,
 254.                 'content' => $req->vnp_OrderInfo,
 255.                 'vnp_code' => $req->vnp_TransactionNo,
 256.                 'created_at' => $req->vnp_PayDate,
 257.                 'updated_at' => $req->vnp_PayDate
 258.                 ]);
 259.             $order = Order::find($orderId);
 260.             if ($order) {
 261.                 $order->status = 0;
 262.                 $order->payment = 'Đã thanh toán';
 263.                 $order->save();
 264.                 $email = $order->email;
 265.                 $data['info'] = $order;
 266.                 $data['total'] = Cart::total();
 267.                 $data['cart'] = Cart::content();
 268.                 Mail::send('frontend.email', $data, function($message) use ($email){
 269.                     $message ->from('[email protected]','Larovo');
 270.                     $message ->to($email,$email);
 271.                     $message ->cc('[email protected]','Hoàng Hải');
 272.                     $message ->subject('Xác nhận hóa đơn mua hàng');
 273.                 });
 274.                 // send notifications
 275.                 $users = User::where('level', 1)->get();
 276.                
 277.                 $when = Carbon::now()->addSeconds(10);
 278.  
 279.                 $order = Order::find($orderId);
 280.                
 281.                 // send notification
 282.                 Notification::send($users, (new checkoutNoti($order))->delay($when));
 283.  
 284.                 Cart::destroy();
 285.                 session()->forget('coupon');
 286.                 return view('frontend.complete');
 287.             }
 288.         }else{
 289.             $orderId = $req->vnp_TxnRef;
 290.             $order = Order::find($orderId);
 291.             $order->delete($orderId);
 292.             Cart::destroy();
 293.             session()->forget('coupon');
 294.             return redirect()->route('frontend.get.home');
 295.         }
 296.        
 297.     }
 298. }
 299.  
 300. // Ngân hàng: NCB
 301. // Số thẻ: 9704198526191432198
 302. // Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
 303. // Ngày phát hành:07/15
 304. // Mật khẩu OTP:123456

Share with your friends:

Print