SaveText.Ru

Untitled
  1. 1. 290464048675671- ngưỡng 9 nợ 9tr
  2.  
  3. 2. 1184179498409908- nợ ngưỡng 5tr5 nợ 5tr6
  4. https://fb.me/b0gb6T2xnS0wRt
  5. kara trang 4: ngưỡng 9tr - nợ 9tr1
  6. kara trang 5 : ngưỡng 1.750K- nợ 1tr8
  7.  
  8. 3. bm 1tk: https://fb.me/1Q8JcwZjhvA5QTg
  9. ngưỡng 4tr- nợ 2tr

Share with your friends:

Print