SaveText.Ru

Hướng dẫn Login
  1. Hướng dẫn đăng nhập: Dùng tài khoản và mật khẩu đăng nhập như bình thường
  2.  Đến đoạn Facebook hỏi mã bảo mật 2 lớp thì coppy nguyên đoạn 2FA-Key, tức là đoạn chữ tương tự  H5CI TOR7 SIDR INLO BFUZ MGUO QR3V C6FW, truy cập web 2fa.live dán vào đó, nhấn Submit nó sẽ ra dãy 6 số ở cuối, dùng mã đó đăng nhập

Share with your friends:

Print