SaveText.Ru

Untitled
 1. * Page : https://www.facebook.com/Mens-Watch-Hercules-Shop-111135590742299/
 2. * id post : https://www.facebook.com/111135590742299/posts/129001808955677
 3. * Quốc gia chạy : Philippin
 4. * taget :
 5.   + Giới tính : Nam + nữ
 6.   + Tuối : 22-65+
 7. * loại trừ :
 8.   - quản trị viên trang facebook
 9.   - Thanh toán hóa đơn 30 ngày
 10.   - Thanh tóa hóa đơn 90 ngày
 11. * Số nhóm chạy 3 nhóm

Share with your friends:

Print