SaveText.Ru

Untitled
  1. Link kho via ẩn:
  2. https://treeboss.vn/viaphi.txt
  3. Ctrl+ F5
  4. (5 lần liên tục xuất hiện mã cap thì điền pass: mkt005 dù hiện bất cứ cap nào )
  5. Chú ý: ae lấy via  nào thì tick vào cột: Đã nhận để ae khác tránh vào cùng via bị checkpoint

Share with your friends:

Print